Geloven in God is stap 1 van je redding

Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
(Hebreeën 11:1 – NBV)

Geloven gaat niet om ‘eerst zien, dan geloven.’ Dat is juist ongeloof. Geloven gaat ook niet om het snappen in je hoofd, om het hebben van hersen-wijsheid. Het gaat om wat er in je hart gebeurt. Omdat we God, Zijn waarheid en de realiteit van de geestelijke wereld niet met onze ogen kunnen zien, kunnen we met ons hoofd hooguit beredeneren wat er te geloven valt. Het gaat dan ook veel verder dan ‘Jezus bestaat. Check!’ Een Godsbewustzijn hebben is iets anders dan een levend geloof.

In God geloven is een levenslang leerproces van enerzijds loskomen van werelds denken en religieuze doctrines en anderzijds gaan vertrouwen op wat God zegt en belooft, je daaraan vasthouden en niet meer loslaten. Hoe groter je geloof, hoe meer vertrouwen je hebt in God en hoe hoopvoller je bijvoorbeeld zal zijn in hopeloos lijkende omstandigheden.

Dus door het luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
(Romeinen 10:17)

De basis van geloven is horen over Jezus Christus. Als je voor het eerst het goede nieuws van het evangelie hoort, wordt er een klein geloofszaadje in je hart geplant. Als je vervolgens blijft horen, dan gaat dat zaadje groeien. Horen doe je bijvoorbeeld als je met Christenen in gesprek bent, als je naar preken en Bijbelstudies luistert, maar ook als je bijvoorbeeld de Bijbel leest. Je hoort dan in gedachten wat je leest.

Door vervolgens in je dagelijkse leven gericht te blijven op Jezus, door Hem je eerste prioriteit te maken en jezelf te blijven voeden met Gods Woord (de Bijbel), train je automatisch je geloofsspierballen. En het fantastische nieuws is: je hoeft het níet alleen te doen! De Heilige Geest, die je ontvangt nadat je tot geloof komt, zal je helpen. Hij geeft jou o.a. de gave van geloof om het goede nieuws van het Evangelie te kúnnen geloven – iets wat voor de wereld altijd waanzin zal blijven – én Hij geeft je de gave om te kunnen onderscheiden wat wel en niet van Hem komt. Er is namelijk zoveel religieuze nonsens in omloop, dat het niet wijs is om zomaar alles te geloven wat jou over God verteld wordt, al is het door je voorganger of anderen die jij vertrouwt. Het probleem is niet dat zij zo onbetrouwbaar zijn. Nee, God is méér betrouwbaar dan zij. Mensen kunnen dwalen. God niet.

Waar geloof is overigens geen statisch iets – ik geloof dit, punt! – maar juist dynamisch. Het heeft de potentie om altijd maar te blijven groeien. Jezus wordt dus op een gegeven moment zó aantrekkelijk, dat je niet anders meer wil dan achter Hem aan, wat het je ook kost.

“Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.”
(Johannes 3:36 – NBV)

Dit is een hele krachtige uitspraak van Johannes de Doper. Als je goed leest, zie je dat hij hier heel duidelijk een streep trekt en onderscheid maakt tussen enerzijds mensen die gered worden (en een eeuwig leven tegemoet gaan) en anderzijds mensen die veroordeeld zullen worden tot een eeuwigheid ver bij God vandaan.

Mensen kunnen heel snel de conclusie trekken: ik geloof in God en dus ben ik gered. Die conclusie is echter niet alleen heel kort door de bocht. Hij is vaak ook onterecht. Wat je zegt en denkt, is niet automatisch waar. Er is geloven en geloven. Er is dus veel meer nodig dan alleen het hebben van een Godsbewustzijn.

Johannes begint deze zin niet voor niets met dat we in Gods Zoon Jezus (!) moeten geloven. Andere goden kwalificeren je niet voor redding en een eeuwig leven in de hemel; ook als jij gelooft van wel. Sterker nog: God is een jaloerse God en tolereert niet dat we neerknielen voor wie dan ook, anders dan Hem; niet voor de duivel, niet voor zelfbedachte, dode goden, niet voor onszelf en niet voor andere mensen. Dat laatste is inclusief religieuze leiders (zoals de Paus), Jezus Zijn aardse moeder Maria of wie wij dan ook maar onrechtmatig op een voetstuk hebben gezet.

[God instrueert Mozes met de volgende, niet mis te verstane woorden:]
“Breek hun altaren af, verbrijzel hun gewijde stenen en hak hun Asjerapalen om, want jullie mogen niet voor een andere god neerknielen. De Heer, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast Hem.”
(Exodus 34:14)

God meent het dus heel serieus dat we alleen door geloof in Jezus bij Hem kunnen komen. En laten we ook eens kijken naar wat er ná de komma volgt in Johannes 3:36. “…wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen…” Het woord ‘gehoorzamen’ is hier eigenlijk niet zo’n handige vertaling. Deze vertaling kan er heel makkelijk voor zorgen dat we de korte bocht nemen en gaan denken: “Als ik (nog) fouten maak en zondig en dus niet gehoorzaam ben aan God, dan rust Zijn toorn op mij en gaat het eeuwig leven misschien wel aan mij voorbij.” Verdrietig genoeg zijn er vele gelovigen, ook in Nederland en dan vooral in de traditionele, zwaardere kerken, die door dit soort wettisch denken niet zeker zijn van hun redding en dus in angst leven voor God. Hoe triest is dat!?

Kijken we echter naar de grondtekst, waaruit de diverse Bijbelvertalingen zijn voortgekomen, dan wordt er ineens veel meer duidelijk. Waar onze Nederlandse Bijbelvertaling misschien zegt ‘niet wil gehoorzamen’ spreekt de grondtekst over ‘geloof weigeren’. Gods toorn rust dus op mensen die blijven weigeren te geloven in Jezus. Alleen zij zullen het eeuwig leven niet zien en verloren gaan. Dat is nogal een nuancering niet?

Het woordje ‘gehoorzamen’ is hier echter wél een hele interessante, want het is niet geheel onterecht dat de vertalers het hier gebruiken. Je moet alleen wat dieper spitten om het verband te gaan zien. Dat wij God leren kennen en in Hem gaan geloven, is namelijk niet dankzij onze eigen scherpzinnigheid of intellect. Het is niet ons eigen briljante idee. Sterker nog, uit onszelf verlangen we juist alleen naar het slechte. Uit onszelf denken we alleen maar dat we niemand nodig hebben en wij koning zijn in ons eigen koninkrijk. Nee, het is echt God Zelf die ons naar Hem toe brengt, trekt, verleidt of hoe je het ook formuleren wil. Lees maar mee in Johannes 6:44.

[Jezus aan het woord:]
“Niemand kan bij Mij komen als de Vader hem niet zover brengt.” (HTB)
“Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt.” (HSV)

Gods Geest is dus niet alleen IN GELOVIGEN, maar ook BIJ ONGELOVIGEN. Hij help hen met het ontdooien van hun hart. Hij maakt hen ontvankelijk voor Zijn overweldigende liefde. God de Vader wil dat ze de waarheid ontdekken en verleidt hen daarom om naar Hem op zoek te gaan. Hij roept hen met een zachte roepstem. Hij legt een bepaald soort nieuwsgierigheid en verlangen in hun hart, wat alleen door Hem gestild kan worden. Daarnaast brengt Hij ook mensen in hun leven, die kunnen getuigen van Zijn goedheid.

God is zo onvoorwaardelijk liefdevol en geduldig, dat Hij heel grondig te werk gaat. Een ‘nee’ schrikt Hem echt niet meteen af. Ook onze zonden niet, hoe vreselijk de dingen ook zijn die we op onze kerfstok hebben. God is een volhouder! God is genadig! Hij trekt alles uit de kast en zal alle middelen die Hij heeft, inzetten om ook jou wakker te schudden. Als je echter naar dat alles niet wil luisteren, als je Zijn uitgestoken hand je leven lang blijft negeren en het evangelie weg wappert als onzin of ‘niet voor mij’, dan heet dat ongehoorzaam zijn. Dat is weigeren te geloven. Dat is God rigoureus afwijzen. Mooier kan ik het niet maken.

En de consequentie van dit alles is – nogmaals – dat Gods toorn op je blijft rusten en je aan de poort van de hemel onherroepelijk geweigerd zal worden. Was dit Zijn plan? Nee! God heeft jou persoonlijk uitgenodigd om de eeuwigheid met Hem door te brengen, vele malen zelfs. Maar jij was zo onwelwillend en eigenwijs dat je Zijn uitnodiging en de véle reminders die volgden, afgeslagen hebt. Je krijgt dus waar je zelf om gevraagd hebt…

Wordt vervolgd

Hoe je precies tot geloof komt en wat de noodzakelijke stappen zijn, die naast redding ook zorgen voor een complete transformatie van jouw aardse leven hier en nu, ga je lezen in de volgende eye opener(s). Ik ga het heel praktisch en inzichtelijk voor je maken, want er is heel veel verwarrend onderwijs over dit thema.
Jouw redding is het allerbelangrijkste moment van je leven. Het is daarom essentieel dat jij precies weet waar je nu staat, dat je noodzakelijke stappen (alsnog) kan nemen en dat je tenslotte rust en vrede vindt in je redding.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.