“Schaam je niet voor Mij en Mijn woorden!”

Als Jezus Zijn leerlingen aan het onderwijzen is, spreekt Hij op een gegeven moment de volgende woorden:

“Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden zal merken dat de Mensenzoon [ik] Zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft.”
(Lucas 9:26)

Wat nu als jou als Christen gevraagd wordt of jij je schaamt voor Jezus en de woorden die Hij sprak? Dan zal je in eerste instantie waarschijnlijk geneigd zijn om direct ‘nee’ te zeggen. Het gewenste antwoord natuurlijk. Maar daden spreken vaak luider dan woorden. Ik ben er dan ook van overtuigd geraakt dat nog vele Christenen zich – in meer of mindere mate – wel eens schamen voor hun geloof in Jezus of voor de woorden die Hij sprak. Ook ik betrap mezelf er wel eens op, maar het is een schaamte die we echt los moeten gaan laten. Jezus is namelijk de Waarheid.

Wat ook als een paal boven water staat, is dat Jezus Liefde is, volmaakte Liefde zelfs. Maar die Liefde kwam niet met zoetsappige zalvende woorden. Hij kwam zelfs niet met de quote ‘alles is liefde’. Nee, Hij bracht een radicale, levensveranderende boodschap. Jezus sprak met regelmaat hele rake woorden die hard aankwamen in verharde en niet-ontvankelijke harten. Jezus kwam ons vertellen wat we moesten horen, niet wat we wilden horen. Daarom is de Bijbel ook een behoorlijk confronterend boek voor wie de zonde en zijn leven nog lief heeft.

De mens is overduidelijk van God los

Nu de wederkomst van Christus met rasse schreden dichterbij komt, zie je dat bepaalde processen in een stroomversnelling komen. Je ziet dat het contrast tussen het Licht en de duisternis groter en groter wordt. Alles wat fout is wordt als goed gepromoot (lees: opgedrongen en door onze keel geduwd) en wat goed is wordt het liefst zo snel mogelijk de nek omgedraaid. Kijk maar naar de waarschijnlijk drie meest gevoelige onderwerpen van dit moment: genderverwarring, de hele lhbtqawzjifk-kwestie en abortus. De mensheid is overduidelijk van God los, denkt dat identiteit maakbaar is, dendert dwars door alle morele grenzen heen en wee degene die er een kritische noot over durft te kraken. De enige geaccepteerde reactie lijkt gejubel, applaus en vlaggewapper, terwijl hartenpijn, medelijden of afgrijzen een veel passendere reactie zou zijn. Gods Vaderhart huilt.

sadness

Wat zien we momenteel gebeuren met diegenen die geestelijke ballen hebben? Wat krijgen de mensen over zich heen die zich niet schamen voor de woorden van Jezus en die zich uitspreken tegen alle immoraliteit? Die worden – soms op het hysterische af – ‘neergemaaid’ en gelabeld als intolerant, hatelijk, asociaal, liefdeloos, onmenselijk en discriminerend. En het trieste is, ook door mede-Christenen, die zich meer laten meeslepen door de waanzin van de wereld dan dat ze in hun Bijbel lezen.

En natuurlijk, we moeten in de liefde blijven. Absoluut! ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.’ Nergens in de Bijbel worden we opgeroepen of aangemoedigd om ongenuanceerd met modder te gaan gooien, om mensen uit te schelden, belachelijk te maken of buiten te sluiten, om mensen openlijk aan de schandpaal te nagelen of hen met verbaal of fysiek geweld de Waarheid door hun keel te duwen. Nergens!!! Deze aanpak heeft ook helemaal geen zin. Het motiveert mensen niet om van richting te veranderen.

Een zaak van leven en dood

De Waarheid moet echter wel verteld worden. Daar moeten we ons vanuit een misplaatste vorm van schaamte niet van distantiëren. We moeten niet het voorbeeld van Petrus volgen toen hij tot drie keer toe vol overgave Jezus verloochende, omdat hij bang was voor de reacties van mensen. God wil namelijk dat de boodschap van het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon Jezus in heel de wereld bekend gemaakt wordt. Ieder mens moet de kans krijgen om tot inkeer te komen. Het is tenslotte een zaak van leven of dood, want in dit leven, hier en nu, wordt bepaald waar een ieder straks de eeuwigheid doorbrengt.

Wat belangrijk is, is dat we wijs onze momenten kiezen en als een kans zich aandient, gaan! En als we ons in liefde uitspreken – niet ongenuanceerd maar met zorgvuldig gekozen woorden en geleid door de Heilige Geest – dan is álle aanstoot die mensen er vervolgens aan nemen, hun eigen verantwoordelijkheid. Being offended is a choice. Mensen kiezen er zelf voor om aanstoot te nemen. En reken maar dat er aanstoot zal zijn! De wereld haat de Waarheid zoals de heerser van de wereld – de duivel – de Waarheid ook haat. En waar je mee omgaat, daar word je door besmet.

“Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij [Jezus] eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.”
(Johannes 15:18-19)

anger

Vanwege de heftigheid waarin mensen soms kunnen reageren op Gods Woord, lijken we ons als Christenen soms bijna te willen verstoppen. We laten ons intimideren, monddood maken of uit het veld slaan uit naam der (wereldse) liefde. We deinzen terug of durven alleen nog maar een ‘feel good gospel’ te prediken; een krachteloos Evangelie. Natuurlijk precies in het straatje van de duivel. In de Bijbel zien we echter duidelijk dat Liefde Zelf (Jezus) Zijn mond niet hield. En Zijn opdracht aan ons is om dat ook niet te doen.

De opdracht aan ons allemaal

“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld.”
(Matteüs 28:18-20)

De ‘zendingsopdracht’ die wij allemaal ontvangen hebben, lijkt duidelijk. We horen door prediking van het goede nieuws van het Evangelie ongelovigen tot leerlingen van Jezus te maken. Een belangrijke taak daarbij is ‘hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb’. Mensen moet afleren hun eigen nutteloze of zelfs schadelijke ding te doen en leren om te gehoorzamen aan wat Jezus ons opdraagt. Dit is in IEDERS beste belang is. Jesus knows best!

Maar waarom denk je dat Jezus Zijn betoog hierboven eindigt met de woorden (even in de Mariëlla-vertaling): ‘houd voor ogen dat ik altijd met jullie ben, alle dagen van je leven, tot het moment waarop Mijn Vader de stekker uit deze wereld trekt’? Hij weet dat de Waarheid op weerstand kan stuiten. Hij weet dat overgave best een avontuur is voor de gemiddelde zelfingenomen, eigengerechtige en hoogmoedige medemens. Jezus heeft zelfs letterlijk aan den lijve ondervonden tot wat voor gruwelijks mensen in staat zijn als je ze tegen de haren in strijkt.

Hij weet ook dat de wereld steeds ‘vrijer’, schaamtelozer, genadelozer en harder wordt. Daarom wil Jezus ook dat we ervan doordrongen zijn dat we er niet alleen voor staan. Wij zijn in Christus en Hij is in ons. Hij zal ons hoogstpersoonlijk bijstaan met Zijn wijsheid, met Zijn bescherming, met Zijn kracht. Zijn Heilige Geest leeft immers in ons. En wat dacht je van Zijn grote engelenlegers… Nee hoor, met Jezus erbij zitten we altijd in het winnende team.

winning team

En waarom nog meer? Omdat Hij ons wil aanmoedigen om te midden van alle vervolging en onderdrukking van de waarheid, vol te houden tot het einde. Het hart van God de Vader gaat uit naar álle mensen, ook naar hen die nu nog haten en vervolgen. Het is Zijn wil dat ook zij uiteindelijk de Waarheid leren kennen, gered worden uit de klauwen van de duivel en verzoend worden met Hem. Daar heeft Hij volhouders voor nodig. Hij heeft David’s nodig, geloofshelden, mensen die zich de mond niet laten snoeren en willen blijven gaan, dwars door vervolging heen. So, are you in? Kan God ook op jou (blijven) rekenen? En kunnen de mensen die jou nu misschien nog als de vijand zien, ook op jou rekenen?

Laten we weer teruggaan naar Lucas 9. Een paar verzen voorafgaand aan ‘Schaam je niet voor Mij en Mijn woorden’ zegt Jezus namelijk het volgende:

“Wie achter Mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het [zeker] verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?”
(Lucas 9:23-25)

Naast Zijn opdracht aan ons om in de wereld het verschil te gaan maken, heeft Hij ook een persoonlijke opdracht aan ons. En sterker nog, we lezen het hier: wij zijn het eerst aan zet! Voordat we Jezus kunnen volgen, moeten we allereerst onszelf verloochenen. Moeten ja! Niet ‘zou kunnen’ of ‘mag’. Jezus zegt: moeten! En daarnaast moeten we dagelijks ons kruis opnemen. Laten we eens kijken wat deze twee vrij ongebruikelijke termen betekenen. Wat vraagt Jezus nu eigenlijk van ons?

Laten we beginnen met ‘verloochenen’. Volgens de Studiebijbel betekent dit woord dat we het zicht op onszelf en onze eigen belangen vergeten. We sterven aan onszelf en laten door de waterdoop onze oude ik voor dood achter in het watergraf. We zijn (vrij)gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Het is niet langer ik die leef, maar Christus in mij. Zelfverloochening klinkt voor de wereld waarschijnlijk vreselijk. Je bent ineens niet meer het centrum van je eigen universum. Jezus neemt jouw plekkie in. Maar ik kan je bevestigen: dit is pure vrijheid.

freedom

Naast onszelf verloochenen, mogen we nog een stapje dieper gaan. Jezus vraagt ons namelijk om ook dagelijks ‘ons kruis op te nemen’. Nog zo’n ongebruikelijke term. Het betekent: daar waar Gods wil jouw wil kruist, daar doe je Gods wil. Iedere dag is het opnieuw de keuze ‘Niet mijn wil, maar Uw wil Heer!’ En alhoewel dit eigenlijk al alles zegt, wil ik hier voor de volledigheid ook nog de Amplified-uitleg aan toevoegen: expressing a willingness to endure whatever may come; bereid zijn om te verdragen wat er ook komen gaat. Jezus volgen no matter what, ook als de wereld je uitkotst omdat je een boodschap brengt die hen tegen de haren instrijkt. Je houdt je niet in als de wereld je te schande probeert te zetten.

Als een kat niet tegen de haren ingestreken wil worden, moet ie andersom gaan liggen.

Je moet maar zo denken: als de kat niet tegen de haren ingestreken wil worden, moet ie maar andersom gaan liggen. Niet jij moet je aanpassen, maar de wereld moet zich aanpassen. Als jij de Waarheid volgt, hoor niet jij je te schamen, maar de wereld zou zich moeten schamen. Wat recht is is recht en wat krom is is krom. Gewoon simpel, omdat God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, dat zegt. En de belofte die daarbij hoort, is dat wie zijn leven op aarde verliest, het zal behouden. Die ontvangt de hoofdprijs! En voor alle andersdenkenden rest de volgende waarschuwing:

“Niet iedereen die ‘Heer, Heer’ tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag [voor de rechterstoel van God] zullen velen tegen Mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam?’ En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: ‘Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!’”
(Matteüs 7:21-23)

Iedereen die zijn wereldse, comfortabele en ik-gerichte leven wil behouden, schaadt zichzelf en zal het zeker verliezen als ie straks voor de rechterstoel van God staat. Dan is het rechtvaardige oordeel: weg met jou, uit Mijn ogen! En dit geldt zowel voor ongelovigen als ook voor mensen die weliswaar zeggen en denken Christen te zijn, maar die niet naar de wil van God leven en handelen. Dit laatste is een helaas nog vrij onbesproken en controversieel onderwerp binnen de kerk, maar aangezien ik de schaamte al aardig voorbij ben, zal een volgende blog hier over gaan.

laat je niet verleiden tot schaamte

Ik wil je hier echt op het hart drukken: schaam je niet en laat je ook niet verleiden tot schaamte voor het Evangelie! Deze schaamte bemoeilijk namelijk jouw proces van zelfverloochening, je kruis opnemen wordt extra pijnlijk en het volgen van Jezus wordt al helemaal een grote uitdaging. Schaamte zorgt er immers voor dat het stiekem toch weer om jou draait. Je gaat jezelf immers inhouden of je woorden/daden aanpassen naar wat mensen graag willen horen of zien. Schaamte zorgt ervoor dat je een terugtrekkende beweging maakt in plaats van dat je volle bak achter Jezus aan rent.

Van de week hoorde ik een prediker zeer treffend de volgende opmerking maken. “Sommigen Christenen doen alsof ze in een Christen-getuigenbeschermingsprogramma zitten.” Die gaan volledig onder de radar door. Niemand mag weten dat ze Christen zijn. Vrienden weten het niet, collega’s op het werk weten het niet… En waarom? Bang voor kritische vragen, afkeuring of andere negatieve consequenties. Schaamte! Zo weet ik bijvoorbeeld ook zeker dat meer mensen mijn blogs lezen dan mij bekend is. Mensen plaatsen liever geen likes of comments en delen al helemaal geen berichten, omdat ze zichzelf daarmee ‘verraden’ naar hun omgeving. Nogmaals… schaamte!

Feit is dat het hoofdzakelijk de zwaardere kerken zijn die de naam hebben om radicaal voor God te gaan. Zij lezen hun Bijbel vaak het beste (al kunnen we van mening verschillen over bepaalde interpretaties), maar vangen daarom ook de meeste klappen op. Ze oogsten heel veel onbegrip. Herinner je je nog alle ophef over die kerk die in corona-tijd gewoon open bleef en op zondag zo’n 600 gelovigen ontving? Er werd schande van gesproken terwijl het gewoon hun grondwettelijk recht was. En hoe groot is dan het contrast met de kerken die – dit zijn hun eigen woorden – uit solidariteit met de bevolking (met de wereld) dicht bleven? Serieus? Het is niet meer dan het brave jongetje van de klas willen zijn en het ontduiken van kritiek; je uit lafheid scharen aan de kant van de wereld en van een afstandje toekijken hoe je broers en zussen in Christus voor hun geloof vervolgd worden. Eén ding is zeker: daar zijn geen hemelpunten mee verdiend!

Opgeven is geen optie!

En weet je wat schaamte nog meer bewerkt, anders dan dat het werkelijk volgen van Jezus op losse schroeven komt te staan? Het zorgt ervoor dat je geloof, of wat daar dan nog van over is, al zijn kracht verliest. Lees maar hoe Paulus ondanks alle vervolging en de klappen die hij te verduren kreeg, schaamteloos bleef strijden voor de goede zaak. Hij dacht niet aan opgeven.

“Voor dit Evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.”
(Romeinen 1:16)

Nogmaals: schaam je niet voor het Evangelie en je geloof in de enige levende God! Schaam je er niet voor om Jezus te volgen! Schaam je niet voor de soms (niet voor niets) hele strakke boodschap van de Bijbel! Houd je niet in! Onze broeders en zusters in landen waar zware Christenvervolging plaats vindt, die snappen dit al. Die weten vaak van te voren al dat als ze zich vandaag bekeren en laten dopen, dat morgen hun kop letterlijk rolt. En toch gehoorzamen ze Jezus. Ze weten de juiste prioriteit te stellen al kost het hun hun leven. En dan laten wij ons in het relatief veilige westen niet dopen, want wat als onze toch al zure tante Annie daarna niet meer met ons wil praten? Ja, en??? Even om het verschil aan te geven…

Het Evangelie is fantastisch goed nieuws, maar geen ‘pick and choose’. Het is een compleet verhaal, onveranderlijk, radicaal en met opzet ‘prikkelend’ voor hen die eens de weg volledig kwijt waren of dat nog steeds zijn. Dat is de bedoeling. Radicaal is wat mensen nodig hebben om wakker te worden en om bij te kunnen sturen naar de weg van het Leven, voordat het te laat is. ‘Au’ is hier goed, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

marionet

“Wie naar jullie luistert, luistert naar Mij, en wie jullie afwijst, wijst Mij af. En wie Mij afwijst, wijst Hem af Die Mij gezonden heeft.”
(Lucas 10:16)

Neem veroordeling vanwege het Evangelie ook niet persoonlijk. Het gaat niet over jou. Alle hoon en tegengas vanuit de wereld zijn niet leuk, maar het zegt vooral heel veel over de hartsgesteldheid van de zenders en dat ze zich onbewust als een marionetpop door de duivel laten bespelen. De vrijheid die in deze tijd zo vurig gepropageerd en bevochten lijkt te worden, is feitelijk gebondenheid ten top. En duivel maar lachen. Mensen graven hun eigen graf en ondertussen probeert hij ook nog Gods kinderen zo te intimideren dat ze uit angst en schaamte in elkaar duiken en niets meer durven inbrengen tegen alle ‘ultra sociale’ lariekoek die de politiek en mailstream media momenteel zo schaamteloos de wereld in roeptoetert.

Dus, en nu voor de laatste keer: schaam je niet, houd je rug recht en luister tot slot heel goed naar wat de schrijver van de Herbreeën-brief op dit moment tegen jou zeggen wil:

“Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij Zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.”
(Hebreeën 12:1-3)

Jezus heeft de wereld overwonnen
voor jou en mij
en Hij is ons Voorbeeld.
Dus houd moed
en volg Hem,
schaamteloos.
Hij komt spoedig terug!

Hartelijk bedankt voor de tijd die je genomen hebt om deze blog te lezen. Ik heb hem met heel veel liefde en passie geschreven en ik geloof dat Jezus bij machte is om ook jou, door mijn woorden heen, te openbaren wat Hij op dit moment op Zijn hart heeft voor jou. God is een sprekende God!

Mag ik je tot slot nog dit vragen?

Wil jij meehelpen om het Evangelie verder te verspreiden? Dat kan door deze blog te liken, delen en te voorzien van een leuke reactie. Zo help je om hem beter vindbaar te maken voor anderen. Natuurlijk kan je de browserlink van deze webpagina ook direct met anderen delen via Whatsapp of email. En tenslotte is het voor mij persoonlijk ook heel waardevol om te horen wat deze blog met jou gedaan heeft. Een reactie hieronder wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Gods zegen!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.